Sound of Heaven RECORDS 
Record Company for Bhajans and other Spiritual Music


Naslovnica

Harma & Cro Bhajan Group

Sai Baba o Bhajanima

Slike

Kontakt

CD Web SHOP

Linkovi


Izdani CD-i:

O Bhagavan

Sai Ram Bhajo Mana
unplugged CD

© 2005 Sound of Heaven RECORDSIn English

 

 

Rječnik

 

Tekstovi · Note · Akordi tablaturno  ·Akordi tablaturno · Rječnik
           (za Gitaru)             (za Klavir)

 

A
Akhanda - neprekidan, stalan, čitav
Allāh - Svemogući, Bog (kod muslimana)
Ambā - Božanska Majka
Ambe - Božanska Majko
Ānanda - blaženstvo, sreća
Antar - unutarnji
Antaryāmi(n) - unutarnji upravljač ili vodič
Ātma(n) - sebe, Sebstvo, najdublja istina čovjekova bića

B
Baje - odjekuje, ori se, zvoni, ječi
Bhaje - štujmo
Bhajo (Re) - štuj, obožavaj, pjevaj
Bhavānī - koja uzrokuje postojanje; Božanska Majka; Pārvatī u prijateljskom vidu
Bholā - jednostavan, nevin, čist, krepostan, bez krivice
Bholā Nāth - zaštitnik kreposnih; Śiva
Buddhi - inteligencija, dosl. budnost
Buddha - probuđeni, prosvijetljeni

D
Dam Dam - zvuk malog bubnja damaru
Damaru - mali Śivin bubanj
Dāya - poklon, dar
Dāyaka - koji daje, davatelj, darovatelj
Dhāma - boravište, obitavalište, dom, kuća
Dharma - (dhr - držati), ono što drži, održava (svijet, to jest sve što postoji); unutarnji princip, zakon svih svojstava, aktivnosti i odnosa svega postojećeg; moralni kodeks, božanski zakon; čovjekova dužnost; pravda, pravednost; religija

G
Gajavadana - slonovskoga lica, slonolik
Gana - trupa, skupina, četa, vojska; Śivina vojska polubogova
Gananātha - gospodar nebeskih trupa, nebeskih (duhovnih) sila
Gaurī - blistava, zlatna; Pārvatī
Ghana - pun, ispunjen, oblak; zvuk zvona
Ghanaśyāma - taman poput oblaka, Krišna
Ghanta - zvono
Giri - brdo
Giridhāra - koji drži brdo; Krišna
Go - govedo, krava
Gopāla - "zaštitnik, čuvar goveda (duša)"; govedar, pastir; Krišna
Govinda - "nalaznik goveda (duša)", pastir; Krišna
Guna - svojstvo, kakvoća, osobina, vrlina
Gunālaya - koji je boravište vrlina
Guru - učitelj

H
Hara - razoritelj, koji razara, hara, odnosi, lišava; Śiva; razori, poharaj, odnesi
Hare - o Bože! (vokativ od Hari)
Hari - Gospod, Bog; Višnu
Harihara - jedinstveni lik Višnua i Śive,
He - o! (uzvik)

I
Īśvara - Bog, Gospod; vrhovni bezoblični Apsolut; Nebeski Otac

J
Jagat - Univerzum, svijet, Kreacija, sve stvoreno
Jagadoddhārana - koji spašava ili uzdiže svijet
Jai - slava Ti
Jaya - pobjeda; slava Ti
Jānakī - Sītā
Jīvana - život, postojanje, životni vijek
Jyoti - svjetlost, sjajni plamen, sjaj, bljesak

K
Kaivalya - potpuno oslobođenje, potpuno blaženstvo; savršena čistoća, vječno oslobođenje (od vezanosti za ovaj svijet); jedinstvo s Bogom
Kamala - lotosov cvijet
Ke - čestica koja tvori genitiv (Nanda Ke Lāla - dijete Nande, Nandino dijete)
Keśava - dugokosi, ljepokosi; Krišna
Komala - nježan, mekan, blag, umiljat
Krišna - "crn, taman"; ime osmog Višnuovog avatara
Kula - porodica, rod, dinastija; sjedište porodice, kuća

L
Lāla - drago, omiljeno dijete; sin; voljena osoba; Krišna

M
- mene
Mā, Mātā - mati, majka
Mādhava - medeni, slatki, proljetni; potomak Madhua (ili Yādhava); Krišna
Madhura - sladak
Mama - moj, moje
Mana, Manas - um; umna (intelektualna, duševna) sposobnost; srce
Mandana - koji ukrašava, ukras
Mangala - povoljan; koji donosi sreću; blagoslov, sreća, blagostanje
Manohara - koji očarava, plijeni (hara) um; divan, zanosan
Mathurā - Krišnin rodni grad
Muralī - Krišnina frula

N
Nām(a) - ime
Namah - naklon koji se izvodi sklopljenih ruku, klanjanje
Namo - isto što i namah
Nānaka - guru Nānak, osnivač sikhizma
Nanda - Krišnin poočim; sreća, radost; sin
Nara - čovjek
Nārāyana - Onaj koji počiva u čovjeku (nara-śayana); Bog kao božanska iskra; Višnu
Nātha - zaštitnik, gospodar, Gospod
Nayana - oko, oči
Nayanābhirām(a) - koji je užitak za oči, kojeg je krasno vidjeti
Nivāsa, Nivāsi - boravište, obitavalište; koji boravi

O
Om - praiskonski, prvobitni zvuk

P
Parama - najviši, krajnji, najuzvišeniji, najbolji, vrhunski
Paramātma - Apsolut, najviši ātman, Bog
Parti - Puttaparti
Partipurī - grad Puttaparti
Partipurīśa - Gospod (īśa=Īśvara) iz Puttapartija (Partipurī)
Pāvana - koji pročišćuje; čist, svet; pročišćenje
Pradāyaka - koji daje, poklanja
Priya - voljeni, ljubljeni, drag, prijatan
Purī - grad, utvrda

R
Rādhā, Rādhe - najvjernija Krišnina sljedbenica; Krišnin ženski princip
Rāghava - potomak Raghua
Raghu - porodica, loza, dinastija u kojoj je rođen Rāma
Raghupati - gospodar, glava porodice Raghu
Rājana - koji pripada kraljevskoj obitelji
Rām, Rāma - koji privlači, očarava; ime sedmog Višnuovog avatara
Re - usklik (vokativna čestica)

S
Sadguru (sat-guru) - istinski, prosvijetljeni učitelj
Sāī (sa-ayī) - sveopća Božanska Majka
Sarva - sve, svaki
Sarvāntaryāmi(n) - unutarnji upravljač svih i svega
Siddhi - uspjeh, ispunjenje, ostvarenje; skrivena snaga ili moć
Sītā - brazda; rođena iz brazde; ime Rāmine žene
Sundara - lijep, prekrasan

Ś
Śambho - O, Śambhu (Śiva)!
Śambhu(o) - koji donosi sreću i radost, dobrotvor; Śiva
Śankara - koji donosi mir, blagostanje; Śiva
Śirdī - gradić u sjeverozapadnoj Indiji (blizu Bombaya)
Śiva - povoljan, dobrostiv, prijazan, blag; razoritelj u hinduističkom trojstvu
Śivāya - Śivi
Śubha - lijep, dobrostiv, koji donosi sreću; ljepota, sreća, dobrobit, blagostanje
Śyāmala - taman, tamnoput

T
Tanaya - sin

V
Vara - najbolji, najprobraniji; najbolji od, najbolji među
Vidyā - znanje
Vidyā dāyaka - koji daje znanje
Vināyaka (vi-nāyaka) - bez gospodara nad sobom; predvodnik, vođa, upravljač; Ganeśa
Vitt - cigla
Vitthala - Krišna koji stoji na cigli (vitt)

Z
Zorāštra - Zoroaster, Zaratustra; osnivač zoroastrizma, vjere Parsa (Perzijanaca)

Y
Yeśū = Īśū = Īsā - Isus